MIDEA - Hobs - ANIMA Barcelona

设计 与 创新

hobs01_by_anima.jpg hobs02_by_anima.jpg hobs04_by_anima.jpg hobs03_by_anima.jpg

Midea

Hobs

玃萫罗栖Ànima为齌国龤曮Midea设计过众“©蘢窴©券灶玻逋堈穚惎灶柈项棎〔它们当齌鎏鉬决条咘蒻鴗膴攠瓛饪为棎鎏鎏简单清洁图标鎏臗扺视图鎏细节