Öhll · Öhll Backpack

  • Öhll · Öhll Backpack
  • Öhll · Öhll Backpack
  • Öhll · Öhll Backpack

电动滑板车和自行车背包

Öhll Backpack背包是为使用电动滑板车或折叠自行车的城市用户设计的精致可持续的移动解决方案。它集成了创新的Öhll支撑系统(ÖSS),可快速而安全地固定在各种个人交通工具上。

Client: Öhll

Category: Complements