En una iniciativa centrada en promoure la igualtat de gènere i eliminar les barreres que limiten la participació plena de les dones, l’empresa Ànima, com a membre del Light Mobility Cluster i conjuntament amb altres dones del mateix cluster, ha estat present en una jornada clau. Amb la Nekane com a representant, Ànima s’ha unit al projecte del Grup de Treball Women on the Move (WOTM), en col·laboració amb el clúster In-Move by Railgrup i l’agència d’impacte Roots for Sustainability (R4S). Aquest projecte té com a objectiu principal la diagnosi i la cerca d’oportunitats per a la igualtat de gènere al sector de la mobilitat catalana.

Els objectius del projecte són diversos i ambiciosos:

  • Promoure la igualtat d’oportunitats: Això implica eliminar les barreres que impedeixen la participació plena de les dones en rols tècnics, directius i de presa de decisions en el sector de la mobilitat.
  • Buscar la representació equitativa de dones: A totes les etapes del desenvolupament de la mobilitat, des de la recerca fins a la governança, s’ha de buscar activament la participació equilibrada de les dones.
  • Fomentar les oportunitats de formació i desenvolupament professional: És crucial promoure les oportunitats de creixement i excel·lència en habilitats tècniques i de lideratge per a les dones en aquest sector.
  • Impulsar la investigació i la innovació inclusives: Cal tenir en compte les perspectives de gènere en la planificació i el disseny de sistemes de transport sostenibles.

L’agenda de la jornada va incloure diverses activitats destinades a abordar aquests objectius:

  • Introducció i presentació de participants: S’ha començat amb una introducció a la jornada i la presentació de les persones assistents, creant un marc de col·laboració i intercanvi.
  • Identificació dels reptes: Es van presentar els principals reptes pre-identificats en relació amb la igualtat de gènere en les empreses del sector de la mobilitat.
  • Reflexió i debat: Es va dedicar un temps per a la reflexió i el debat conjunts sobre els reptes identificats, fomentant un intercanvi d’idees i perspectives.
  • Identificació d’iniciatives de resposta: Mitjançant una dinàmica dirigida, es van identificar possibles mecanismes i iniciatives per respondre als reptes identificats, posant un èmfasi especial

Durant la pausa del café, vam continuar conversant de manera relaxada sobre temes que no havien estat plantejats en els reptes, però que també són representatius de la realitat de la societat. Entenem que els canvis motivats per la inclusió de gènere acaben sent beneficiosos per a tothom. Vam discutir sobre qüestions com les posicions rotatives a les cadenes de fabricació, les millores en les condicions laborals i altres accions que ens van fer reflexionar sobre el llarg camí que encara ens queda per recórrer. Des d’Ànima, estarem atents al resultat d’aquesta iniciativa.